Szanowny Kliencie!

Zwracam się do Pana/ Pani z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej ankiety zgodnie z Pańską wiedzą i doświadczeniami nabytymi w trakcie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym. Informacje w ten sposób pozyskane zostaną wykorzystane do doskonaleni naszych usług w celu zwiększenia Państwa zadowolenia.

Starosta Limanowski
Jan Puchała


Informacje ogólne:


Pytania ankietowe:


Pytania dodatkowe:

Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą przyczynić się do podwyższenia jakości usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety. Tylko dzięki sugestiom Klientów jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

Regulamin:

  • Starostwo Powiatowe w Limanowej prowadzi Badanie satysfakcji klientów w ramach systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normą ISO 9001.
  • Badanie satysfakcji klientów jest realizacją zapisów zawartych w Systemie Zarządzania Jakością.
  • Formularz ankiety opracowywany jest na potrzeby badania przez Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Turystyki.
  • Formularz ankiety dostępny jest przez cały badany okres w komórkach organizacyjnych urzędu oraz na stronie internetowej starostwa www.powiat.limanowa.pl
  • Po wypełnieniu ankiety (dotyczy ankiety papierowej) prosimy o wrzucenie jej do jednej ze skrzynek rozmieszczonych przy głównych wejściach do budynków Starostwa Powiatowego w Limanowej. Druk ankiety możecie Państwo również pobrać ze strony internetowej www.powiat.limanowa.pl wypełnić go i odesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.limanowa.pl, lub wydrukować i wysłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe Ul. J. Marka 9 34 -600 Limanowa
  • Złożone anonimowo formularze ankiet przez klientów są przekazywane do Wydziału Promocji Kultury i Turystyki gdzie poddawane są analizie oraz sporządzany jest raport zbiorczy przynajmniej jeden raz na każde półrocze. Zbiorczy raport przekazywany jest Pełnomocnikowi SZJ który poinformuje Starostę o jego wynikach.
  • Wnioski powstałe w wyniku zbiorczej analizy ankiet posłużą do wprowadzenia działań korygujących w systemie funkcjonowania urzędu. Sposób wprowadzenia działań korygujących w urzędzie każdorazowo określa Starosta.
  • Wyniki badania stopnia satysfakcji klientów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie raportu na stronie internetowej urzędu.